Tyrnävällä on kehitetty äidinkielessä ja matematiikassa TAVOITA-malli, jossa yksilöllisen eriyttämisen avulla tuetaan heikosti suoriutuvia ja taataan jokaisen oikeus oppia. Samalla lahjakkaat oppilaat saavat siivet, kun ylöspäin eriyttäminenkin mahdollistuu. Mallissa hyödynnetään joustavia tavoitetasoryhmiä ja jakotunteja: kolme luokkaa on yhtä aikaa matematiikassa ja kolme äidinkielessä. Näistä kolmesta luokasta on oppilaiden valintojen perusteella muodostettu 4 opetusryhmää. Oppilaat osallistetaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä kehittämään niitä. He valitsevat tavoitetasonsa, jota tarkistetaan jaksoittain ja mietitään yhdessä parasta tapaa oppia. Näin oppilaita voidaan tukea varhain ja tuen vaiheiden eri tasoille kyetään kohdentamaan parasta tukea. Tulokset ovat lupaavia ja oppilaat kiittelevät mallia sekä toivovat sille jatkoa

Materiaalikansio (kyselypohja)

Lue lisää ja tutustu lehtiartikkeleihin sekä kuuntele haastattelut Radio Pookista ja Radio Kalevasta. Osa lehtijutuista on maksumuurin takana – kommenteissa on mielenkiintoista keskustelua.

Radio Kaleva:Miten op­pi­lai­den op­pi­mis­mo­ti­vaa­tio kasvaa ja op­pi­tun­ti­häi­riöt vä­he­ne­vät? – Tyr­nä­vän Kuu­lam­men kou­lul­la vahvat tu­lok­set uudessa ope­tus­ko­kei­lus­sa” 13.3.2023

Lapin Kansa: Tämä koulu keksi yk­sin­ker­tai­sen keinon, miten jo­kai­nen oppilas saa ope­tus­ta omalla ta­sol­laan, mutta miksei malli ole käy­tös­sä kaik­kial­la – Opet­ta­ja: ”Ehkä pe­lä­tään lei­maan­tu­mis­ta” 5.3.2023 

Keskipohjanmaa: Tyrnävällä koulu keksi keinon, miten kaikki oppilaat saavat opetusta omalla tasollaan 5.3.2023

Turun Sanomat: Inkluusio puhututtaa koulumaailmassa – tämä koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan 5.3.2023

Kainuun sanomat: Tämä koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan, mutta miksei malli ole käytössä kaikkialla? – Opettaja: ”Ehkä pelätään leimaantumista” 5.3.2023

Länsi-Suomi: Tämä koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan, mutta miksei malli ole käytössä kaikkialla? – Opettaja: ”Ehkä pelätään leimaantumista” 5.3.2023

Rantalakeus-lehti: ”Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen” – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti 2.3.2023

Radio Pooki: Tyrnävällä kehitetty opetusmalli, joka tarjoaa tasa-arvoisemman mahdollisuuden oppia 2.3.2023