Elinikäinen oppiminen ja tietoyhteiskunnan kasvavat vaatimukset ovat laajentaneet lukutaidon käsitettä: monilukutaidossa painottuvat myös digitaalisten tekstien käsittelytaidot. Lukutaitotyö nivoutuukin vahvasti tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoihin. (Leino ym. 2018.) Lukutaito on ihmisoikeus ja kansalaistaito, joka yhä useammalta uhkaa tulevaisuudessa puuttua: Suomessa 28 %:lla nuorista on heikko monilukutaito (Leino ym. 2018) ja 11 %:lla aikuisista heikko lukutaito (Lukukeskus). Lukutaito on kaiken opiskelun perusta: hyvät lukijat menestyvät myös matematiikassa ja luonnontieteissä (Leino 2002). Yhtä lailla TVT-taidot ovat kansalaistaito, jota tarvitaan yhä enemmän yhteiskunnan ja tulevaisuuden digitaalistuessa.  

Opetussuunitelman osaamistavoitteissa (OPS 2014) painotetaankin monilukutaidon ja digitaitojen merkitystä sekä niiden yhteyttä toisiinsa. Päätimme yhdistää nämä kaksi haasteellista mutta samalla toisiaan tukevaa tavoitetta ja pukea lukeminen ja samalla lukutaitotyö uusiin, digitaalisiin vaatteisiin: mitä digitaalisuudella on annettavaa lukemaan innostamiseen, lukutaitotyöhön ja motivaatioon vahvistaa omia taitoja? Mitä työkaluja digitaalisuus voi antaa opettajille, kasvattajille ja kouluttajille lukutaitotyössä, vaikkapa luetun kirjan testaamisessa helposti ja innostavasti?  

Kohtuullisella tietokoneen käytöllä on todettu olevan positiivinen yhteys sekä nuorten että aikuisten lukutaitoon (Linnakylä ym. 2000; Leino 2002). Nimenomaan pitkien tekstien lukeminen on vähentynyt, ja digitaalisille alustoille – joissa tekstit ovat tyypillisesti lyhyitä – pitäisikin saada enemmän myös pidempiä tekstejä. Ääni- ja e-kirjojen suosio kasvaa koko ajan, ja niiden avulla lukeminen saadaan tuotua tasa-arvoisesti kaikkien ulottuville; ne houkuttelevat lukemaan sellaisiakin, jotka eivät ole kaikkein innokkaimpia lukijoita. (Lukukeskus). Ilmainen, sähköinen materiaali lisää tasa-arvoisia mahdollisuuksia lukutaitojen kehittämiseen ja vähentää perhetaustan, sukupuolen ja koulujen erisuuruisten resurssien vaikutusta. 

Lue lisää ja lähteet